English Web Site Iletisim Bilgileri
İyi Düşünülmüş Kararlar, Doğru Atılmış Adımlar

Altindag Belediyesi
Başkan
Dr. Veysel TİRYAKİ

E-Belediye
Vergi Borcu Öğrenme Online Ödeme
Altin Masa
ALTIN MASA
Sikayet ve Dilekleriniz Için
Emlak Altindag
SATILIK EMLAK
ILANLARI
Hamamönü
MOBIL YAYINLAR
Altinköy
ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESI
Hamamönü
ALTINKÖY
AÇIK HAVA MÜZESI TUR
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
SANAL TUR

HamamönüULUCANLAR CEZAEVI MÜZESI
Hamamönü
ULUCANLAR
SANAL TUR
Nikah Islemleri
EVLENDİRME
Videolar
VIDEOLAR
Vefat Edenler
VEFAT EDENLER
Ulaşım
ULAŞIM
     
 
Zabıta işlemleri
BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye synyrları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacyyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alynmiş kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarıny izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özelliktaşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramy'nda i? yerlerinin kapaly kalmasy için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asylmasyny sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdi?i takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aıkyrı hareket edenler Hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalişan işyerlerini kapatarak çalişmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmu? eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anla?yldişynda onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakym ve gözetim masrafy alyndıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kyrılmasyny, bozulmasyny önlemek; kyran ve bozanlar Hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna Başka suyun kariştyrılmasyny veya sağlığa zararly herhangi bir madde atylmasyny önlemek, kaynakların etrafyny kirletenler Hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayymlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunmasy Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayyply mal ve hizmetler, satiştan kaçınma, taksitli ve kampanyaly satişlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatyrılmaksyzyn yapİlan işleri tespit etmek, bunların yapılmasynda, işletilmesinde, kullanylmasynda veya satylmasynda sakynca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alynacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, Yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler Hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayysyyla Alynacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangyn, deprem ve su baskyny gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
17) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tarty aletlerinin damgalarıny kontrol etmek, damgasyz ölçü aletleriyle satiş yapılmasyny önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamiş hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandyrmamak, kullananlar Hakkında gerekli işlemleri yapmak.
18) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı işyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alyp almadişyny kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasyny uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
19) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamynda korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satişyna izin vermemek ve satişyna teşebbüs edilen materıalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
20) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
21) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
22) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
23) Mülki idare amiri, belediye Başkany veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.


b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ymar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan synyrları içinde güvenlik tedbirleri alınmasy gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattyrarak zararlarıny ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarınyn sızıntı yapmalarına mani olmasını sağlamak, hafriyat atıklarınyn müsaade edilen yerler dişyna dökülmesini önlemek, yıkylacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarınyn yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarınyn gözetiminde yıkylmasyny sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptyranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.


c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hyfzyssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasynda ve alynmasy gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) ruhsatsız olarak açİlan veya ruhsata aıkyrı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) Ylgili kuruluşlarla i?birli?i halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasynyn (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatly olup olmadişyny denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atylmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarınyn eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve Sağlık şartlarına aıkyrı olarak satiş yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla Zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen Gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, kariştyrıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alynmasy hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmamasy halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapİlan tahlil sonucunda sağlığa zararly oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları do?rultusunda belirlenen yerler dişynda kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sa?lişyna zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkmasy veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon Altına almak, yetkililere bu konuda her türlü Yardımy yapmak, imhası gereken hayvanların itlafyna Yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasyny yaptyrmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların men?e şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinasy dişy kesimleri önlemek, bunların Hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, Zabıtanyn görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) Ylgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarınyn ve diğer Gıda üretim yerlerinin Sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajyny kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.


ç) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdişi ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve Yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 


 

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK ELİMİZDE
İlimizde; konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve denetleme ile ilgili işlemler 2872 Sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.06.2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Genelgesi (2006/19) ile İlimizde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme yetkisi Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Polatlı Belediyesi’ne  devredilmiştir.


           Özellikle kış aylarında kullanılan katı yakıtlardan kaynaklı emisyonların etkisiyle gerek İlimizin coğrafik konumu gerekse meteorolojik koşullara bağlı olarak İlimizde hava kirliliği zaman zaman limit değerleri aşmaktadır. Bu kirliliğin önlenmesi amacıyla da İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca ilave tedbirler alınmaktadır.
B                 Bu çerçevede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi” konulu 28.09.2010 tarih ve 16691 sayılı 2010/14 Genelgesinin uygulanmasına 2014-2015 kış sezonunda da devam edileceğinden, 04.10.2012 tarih ve 2012/50 sayılı Ankara Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararların uygulanmasına 2014-2015 kış sezonunda da devam edilecektir.
              Bu doğrultuda; İlimizde Hava Kalitesinin Korunmasına yönelik uygulamalar aşağıda çıkarılmış olup, denetim ekiplerince yapılacak denetimlerde aşağıda belirtilen hususlara aykırılıkların tespiti halinde ilgililer hakkında yetki devri yapılan belediyeler tarafından yasal işlem uygulanacaktır.

 

GENEL KURALLAR
İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince tüm katı yakıt satıcılarına belirlenen şartları sağlamaları halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” verilmektedir. “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ” olmayan satıcıların yakıt satışı yapması yasaktır.

2014-2015 ısınma döneminde ısınma amaçlı olarak kullanılacak doğalgaz, katı ve sıvı yakıtların dışında Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.
Kömür pazarlamacıları, yalnızca Ankara Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacaktır. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır. İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkanı sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürleri satan pazarlamacılara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacaktır.
Site yöneticileri ve hane sahipleri Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Ankara Valiliği tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır.
Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur.
Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun belirlenen yerler harici alanlara dökülmesi yasaktır.

SOBA YAKMA TEKNİĞİ

 

1- Sobanızı önerildiği şekilde uygun yere kurunuz
2- Mutlaka üstten tutuşturunuz
3- Asla yanmakta olan kömürün üzerine ilave kömür dökmeyiniz.
4- Üst bölümde tam yanma gerçekleşip kömür kor haline gelmeden alt ve üst hava alma kapaklarını kapatmayınız. Çünkü...
--İdeal yanma sağlamak ve bacanın kurum tutmasını önlemek için sobayı, baca deliğine en yakın yere en az boru ve dirsek kullanarak kurunuz.
--Isıdan daha iyi yararlanmak için, duvar ile soba arasında yaklaşık 50cm mesafe bulunmalıdır. Sobanın arkasına koyacağınız, parlak ve ısıya dayanıklı yansıtıcı bir levha odanızın daha iyi ısınmasını sağlar.
--Linyit kömürü kolay tutuşur. Birkaç tahta parçası ve çıra ile tutuşturulabilir. Soma linyit kömürünün içinde %30-35 oranında uçucu madde bulunmaktadır. Üstten yakma ile yanabilir özellikteki bu gazların alev içinden geçerken yakılması ve hava ile çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır.
--Yanan sobaya üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisi ile ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan baca ile çevreye verilir.
--Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden alt ve üst hava alma kapakları kapatılırsa, kömürün tutuşma süresi uzayacağından, yanmadan çıkan gaz miktarı artacaktır. Sonuç olarak... Önerilere uyulmadığı takdirde; hava kirliliği hepimizi rahatsız edeceği ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi çok daha üzücü olaylarla sebebiyet verilebileceği unutulmamalıdır. Uygunsuz bir yakma sizi daha az ısıtıp, daha çok ısınma masrafı yapmak zorunda bırakacaktır.

KAZAN YAKMA TEKNİĞİ


1- Kalorifer kazanında kömürü yastıklama yöntemi ile yakınız.
2- Kömür tutuşturma işlemi tamamlandıktan sonra, günlük yakış sırasında ateş kapağı ve küllük kapağını açmayınız. Kapaklar üzerindeki hava klapeleri vasıtasıyla hava girişini ayarlayarak istenilen yanmayı sağlayınız.
3- Baca damperlerini yakışa göre ayarlayınız.
4- Kazan su sıcaklığını, dış ortam sıcaklığına göre ayarlayarak yakışı sağlayınız
5- Geceleri kazan uyutma sistemini uygulayınız. Bu sayede ilk tutuşturma masrafınız olmayacaktır.
6- Kazanın eksik suyunu sezon başında tamamlayınız. Kazan su sıcaklığı 30 c den yüksek olduğu zaman kazana su ilavesi kesinlikle yapmayınız
7- Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminizin bakımını mutlaka yaptırınız
8- Yılda en az bir kez baca temizliği yaptırınız
9- Haftada en az iki kez alev-duman borularını temizleyiniz
10- Mutlaka ehliyetli ateşçi çalıştırınız.

 

Yapılacak denetimlerde yukarıdaki hususlara uymayanlar, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullananlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun idari para cezası uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlar konusunda bütün vatandaşlarımızdan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Sivil Toplum Örgütlerinden daha duyarlı davranmalarını ve görülen olumsuzlukların ilgili Makamlara bildirilmesi beklentisi içerisindeyiz.
Ayrıca; İlimize kurulmuş olan hava kirliliği ölçüm istasyonlarından alınan hava kalitesi verilerine internet ortamında her an ulaşmak mümkün olup, www.havaizleme.gov.tr adresinden bu veriler takip edilebilir.
Uygunsuz yakma sistemi, uygunsuz yakma tekniği, uygunsuz yakıt kullanılması, enversiyon ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle ilimizde lokalde olsa hava kirliliği yaşanmaktadır. Temiz bir hava solumak için yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

 

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE HALKIMIZA SAYGI İLE DUYURULUR

 

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 
     
 
Geri Dön
 

ALTINDAG-Hasat Senligi_2017 from Altındağ Belediyesi on Vimeo.


Bunu bir daha gösterme

ÖDÜLLER


KÜLTÜR SANAT