English Web Site Iletisim Bilgileri
İyi Düşünülmüş Kararlar, Doğru Atılmış Adımlar

Altindag Belediyesi
Başkan
Dr. Veysel TİRYAKİ

E-Belediye
Vergi Borcu Öğrenme Online Ödeme
Altin Masa
ALTIN MASA
Sikayet ve Dilekleriniz Için
Emlak Altindag
SATILIK EMLAK
ILANLARI
Hamamönü
MOBIL YAYINLAR
Altinköy
ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESI
Hamamönü
ALTINKÖY
AÇIK HAVA MÜZESI TUR
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
Hamamönü
HAMAMÖNÜ
SANAL TUR

HamamönüULUCANLAR CEZAEVI MÜZESI
Hamamönü
ULUCANLAR
SANAL TUR
Nikah Islemleri
EVLENDİRME
Videolar
VIDEOLAR
Vefat Edenler
VEFAT EDENLER
Ulaşım
ULAŞIM
BELEDİYEDEN IHALE ILANI
Binek Otomobil Satın Alınacaktır


ihale
Binek Otomobil Satın Alınacaktır.
Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 adet hizmet otosu (binek otomobil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No : 2009/47698
1. İdarenin
a ) Adresi : Zübeyde Hanım mah.Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 3419235/297 - 312 3410718
c ) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@altindag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.altindag.bel.tr
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 adet hizmet otosu (binek otomobil) mal alımı
b ) Teslim Yeri(leri) : Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü kampüsü Akköprü
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 gün içerisinde teslim edilecektir.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Zübeyde Hanım mah.Turgut Özal Bulvarı Fen İşleri kampüsü Akköprü Altındağ ANKARA
b ) Tarihi - Saati : 26.05.2009 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir veya noterden alınan belge

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler,Teklif edilen bedelin % 25oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim gösteren belgeler ibraz edilecektir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
verilmesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler,
Satış sonrası yüklenici araçlara ait garanti süresi ve şartlarıyla ilgili belgeleri idareye teslim edecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,
İstekliler teklif ettikleri malın teknik ve fiziki özelliklerini gösteren katalog ve fotoğrafları teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak her türlü motorlu taşıt satış işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı yer adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İdare Yetkilisi

Cebrail ASLAN
Fen İşleri Müdür V.

Bu ihale'ye ait Word Belgesini incelemek için tıklayınız

ALTINDAG-Hasat Senligi_2017 from Altındağ Belediyesi on Vimeo.


Bunu bir daha gösterme

ÖDÜLLER


KÜLTÜR SANAT